Zanieczyszczenia gruntów to wszelkie związki chemiczne, które występują w zwiększonych ilościach. Dopuszczalną zawartość poszczególnych substancji w gruntach określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).

Źródła zanieczyszczeń gruntów

Zanieczyszczenia mogą pochodzić bezpośrednio z działań prowadzonych na danym terenie ale i z działań pośrednich. Najczęstszymi źródłami zanieczyszczeń są:

  • zakłady przemysłowe ale i emitowane przez nie odpady, substancje i gaz, często znajdujące się w dużej odległości od badanego terenu
  • rolnictwo, a zatem stosowanie nawozów sztucznych i pestycydów
  • ruch samochodowy, emitujący ogromne ilości szkodliwych gazów oraz substancji ropopochodnych.

Najczęstsze zanieczyszczenia

Grunty najczęściej zanieczyszczone są następującymi substancjami:

  • pierwiastki (rtęć, arsen, bar, kadm, kobalt, chrom, miedź, molibden, nikiel, ołów, cyna, cynk);
  • węglowodory (benzyny, olej);
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA);
  • lotne węglowodory aromatyczne (BTEX).

Skutki zanieczyszczenia gruntów

Zwiększone stężenie substancji powodujących ryzyko zmienia grunty pod względem chemicznym, fizycznym i biologicznym. Obniża urodzajność, czyli powoduje zmniejszenie plonów i obniżenie ich jakości, zakłóca przebieg wegetacji roślin, niszczy walory ekologiczne i estetyczne szaty roślinnej, może powodować korozję fundamentów budynków i konstrukcji inżynierskich, a przede wszystkim szkodzi zdrowiu twojemu i twoich bliskich.

Jak sprawdzić czy grunt jest zanieczyszczony

Nasza firma wykonuje specjalistyczne wiercenia badawcze celem poboru próbek gruntów do badań. Próbki wysyłane są do certyfikowanych laboratoriów, z którymi współpracujemy i tam poddawane są szczegółowej analizie. Na podstawie wyników badań, zgodnie z rozporządzeniem, interpretujemy wyniki i opracowujemy raport końcowy. Wiercenia badawcze, tzw. sozologiczne możemy wykonać na specjalne zamówienie, ale możemy wykonać je podczas badań geotechnicznych przed budową, co będzie korzystniejsze, z ekonomicznego punktu widzenia, dla inwestora. Najlepiej również, jeżeli takie badania wykonamy jeszcze przed kupnem działki.

Czy warto?

Obecnie, w czasach postępującej degradacji środowiska, wiele, na pierwszy rzut oka, „czystych” terenów jest w mniejszym lub większym stopniu zanieczyszczona. Nikt nie chce mieszkać na zanieczyszczonych gruntach. Mając na uwadze zdrowie swoje i swoich bliskich, powinniśmy wykonywać badania zanieczyszczeń, obok opinii geotechnicznej przed budową, zawsze, zwłaszcza jeżeli działka znajduje się w mieście, w okolicy ruchliwej drogi lub w pobliżu zakładów przemysłowych.