Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi to ważny punkt naszego poradnika. Skontaktuj się z nami w dowolnej formie. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości, doradzimy oraz udzielimy fachowych porad. Poniżej prezentujemy najczęstsze pytania i odpowiedzi.

CZYM SĄ BADANIA GEOLOGICZNE/GEOTECHNICZNE?

Badania geologiczne/geotechniczne to szereg prac terenowych (wiercenia, sondowania), laboratoryjnych (badania próbek gruntów) i biurowych (opracowywanie i interpretacja wyników, obliczanie parametrów, itp.) wykonywanych w celu określenia warunków gruntowo – wodnych terenu.

Badania geologiczne
Wiercenia badawcze

CZY WARTO PROWADZIĆ BADANIA GEOLOGICZNE/GEOTECHNICZNE?

Badania geologiczne/geotechniczne gruntów powinniśmy wykonywać przed każdą budową – zarówno przed dużą inwestycją jak i przed budową domu jednorodzinnego (mówi o tym prawo). Znajomość rodzaju i parametrów gruntu oraz wysokości zwierciadła wód podziemnych jest niezbędna przy zaprojektowaniu odpowiednich fundamentów, określeniu możliwości podpiwniczenia budynku, doboru typu przydomowej oczyszczalni ścieków czy też możliwości odprowadzenia wód opadowych.

CZY PRZY GOTOWYCH PROJEKTACH DOMÓW/BUDYNKÓW BADANIA TEŻ SĄ KONIECZNE?

Gotowe projekty domów jednorodzinnych są przystosowane do budowy na przeciętnym, stabilnym gruncie. Jeśli planujemy budowę na gruncie o mniejszej nośności, to fundament przewidziany w projekcie może nie przenosić właściwie obciążeń. Wiąże się to z nierównomiernym osiadaniem budynku oraz z pęknięciami ścian. Dlatego przed rozpoczęciem budowy należy badania geotechniczne wykonać.

CZY MOŻEMY BUDOWAĆ SIĘ WSZĘDZIE?

Zasada jest prosta – możemy budować się wszędzie, w każdych warunkach gruntowych. Musimy jednak pamiętać, inwestycja nie zawsze będzie opłacalna. W przypadku stwierdzenia na działce niekorzystnych warunków gruntowych lub/i wodnych, konieczne będzie przeprowadzenie szeregu prac. W sytuacji gdzie grunty nośne zalegają płytko możemy dokonać wymiany gruntu słabonośnego. Jeżeli jednak na działce zalegają grunty słabonośne o dużej miąższość, np. 3 – 4 m, konieczne może okazać się posadowienie pośrednie, np. palowanie. Wtedy koszt takich prac niekiedy może przewyższyć wartość całej inwestycji.

KIEDY NALEŻY PRZEPROWADZIĆ BADANIA GEOTECHNICZNE?

Badania geotechniczne należy przeprowadzić przed zaprojektowaniem rodzaju i głębokości fundamentów. Najlepiej jednak badania te, jeśli to możliwe, należy przeprowadzić jeszcze przed zakupem działki budowlanej – badania geotechniczne odpowiedzą nam na pytanie z jakim rodzajem gruntu mamy do czynienia i jak kosztowne będzie fundamentowanie. Duże znaczenie ma to zwłaszcza przy inwestycjach takich jak budowa domu jednorodzinnego – nikt nie chce by koszty fundamentów były wyższe niż zakładane koszty całego domu!

JAK ZAMÓWIĆ BADANIA GEOTECHNICZNE?

Wystarczy skontaktować się z nami w dowolny sposób i przedstawić nam swoje potrzeby. Jesteśmy elastyczni w działaniu i zawsze służymy niezobowiązującymi poradami.

NA CZYM POLEGAJĄ BADANIA GEOTECHNICZNE?

Badania geotechniczne zasadniczo można podzielić na dwa etapy – pierwszy to etap badań terenowych, drugi to opracowywanie wyników oraz przygotowanie dokumentacji finalnej – w zależności od potrzeb: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego czy dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

CZEGO POTRZEBUJEMY PRZED ROZPOCZĘCIEM BADAŃ TERENOWYCH?

Przed rozpoczęciem badań geotechnicznych potrzebne są informację na temat planowanej inwestycji – rodzaju obiektu, jego wielkości i planowanej głębokości posadowienia – pozwoli to na zaprojektowanie badań. Przydatna będzie również mapa zasadnicza z zaznaczonymi sieciami podziemnymi oraz (o ile to możliwe) obrysem projektowanego obiektu. Konieczna będzie również zgoda na wjazd na działkę.

JAK WYGLĄDAJĄ BADANIA TERENOWE?

Badania geotechniczne w zależności od wielkości inwestycji mogą trwać od kilku godzin nawet do kilkunastu dni. Prace rozpoczynają się od analizy materiałów archiwalnych (o ile takowe posiadamy), analizie map geologicznych i hydrogeologicznych oraz szczegółowej wizji terenowej. Właściwe badania polegają na wierceniach małośrednicowych (w naszym przypadku o64 mm) do głębokości umożliwiającej właściwe rozpoznanie gruntów np. w przypadku domów jednorodzinnych przeważnie wystarczają 3,0 ÷ 4,0 m ppt. W trakcie badań prowadzi się ocenę makroskopową gruntów oraz pobiera się grunty do badań laboratoryjnych. Po wierceniach i zmierzeniu wysokości zwierciadła wód podziemnych otwory są likwidowane z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Poza wierceniami, w celu określenia in situ parametrów rozpoznanych gruntów, przeprowadza się sondowania geotechniczne – np. sondowania DPL i SLVT. Po zakończeniu badań geotechnicznych przeprowadzamy niwelację geodezyjną w celu określenia rzędnych wysokościowych punktów badawczych.

CZY W CZASIE BADAŃ TERENOWYCH OBECNOŚĆ INWESTORA/ZLECENIODAWCY JEST KONIECZNA?

Obecność inwestora/zleceniodawcy w czasie prac terenowych nie jest konieczna, wystarczy nam dostęp do działki.

JAKIEJ WIELKOŚCI SPRZĘTEM PROWADZONE SĄ PRACE?

Wiercenia badawcze wykonywane są wiertnicą mechaniczną GBU-24L, zamontowaną na samochodzie typu pick-up, model Mitsubishi L200 . W razie trudności, w niektórych przypadkach, w trudno dostępnych miejscach, wiercenia mechaniczne można zastąpić wierceniami ręcznymi.

Pytania i odpowiedzi - jaka wiertnica
Wiertnica wraz z samochodem

CO PO BADANIACH TERENOWYCH?

Po badaniach terenowych wszystkie wyniki należy opracować. Należy wyznaczyć parametry gruntów oraz ustalić ich przydatność do budowy planowanej inwestycji. Wyniki przedstawiane są w formie graficznej oraz tekstowej. Przedstawiamy również wnioski oraz zalecenia dotyczące posadawiania obiektów. Finałem jest opracowanie odpowiedniej dokumentacji geotechnicznej – opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego lub dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

ZAMAWIAJĄC BADANIA GEOTECHNICZNE GRUNTU CO OTRZYMUJĘ?

Zamawiając badania geotechniczne gruntów otrzymują Państwo kompleksowe wyniki badań gruntowych wraz z opracowaniem, przygotowanym i podpisanym przez uprawnionego geologa inżynierskiego, posiadającego specjalne i niezbędne uprawnienia, nadawane przez Ministra Środowiska. Takie opracowanie jest potrzebne projektantowi, wykonawcy, a w przypadku większych inwestycji także urzędowi wydającemu pozwolenie na budowę.

W JAKIEJ FORMIĘ OTRZYMAM DOKUMENTACJĘ?

Finalną dokumentację otrzymują Państwo w ustalonej formie, najczęściej w postaci wydrukowanego dokumentu ale możemy ją również (w niektórych przypadkach) wysłać drogą elektroniczną.

Pytania i odpowiedzi to za mało?

Jeżeli masz więcej pytań przejdź do działu kontakt lub od razu wyceń swoją usługę.